Akte, teksty ze stycznia 2012 roku

5 tekstów ze stycznia 2012 ro­ku – auto­rem jest Ak­te.

Kikuty zamyśleń

prze­cież wiesz, to jak pew­ność
wra­cać i szu­kać powtórzeń.
dłońmi lo­su do­tykać niezliczone

praw­dy, świado­me i nieświadome,
co w zgiełku kreac­ji sztucznych
niepod­sy­cone obumierają.

bo niecier­pli­wość nie ut­rzy­ma
ich ciężaru. da­rem­ne myśli
co padły za tęsknotą wzniesione.

przyk­ry­te ki­kuty za­myśleń
przed świado­mością ko­nają
(13.12.2011) 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 30 stycznia 2012, 16:26

Niezdecydowanie

bar­dziej jak deszcz
zaczy­nam pa­dać nagle,
nie mając miary
siebie prze­lewam po jaźń

i cieniem rozpiętym
na krzyżu zwątpienia,
zos­tać czy odejść, bo z winy
za dużo da­rem­nych sensów

od­dycha we wspólnym losie
w niez­na­ne idąc, gdzie
wszys­tko moknie
tyl­ko pragnieniem 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 27 stycznia 2012, 16:10

Za mało na dzień

o zmro­ku uchodzi powietrze
z niep­rzy­gar­niętych tęsknot
i na ław­kach wy­lewają się żale,
bo niebo nie czu­je nocy

tyl­ko w czer­ni pa­mięta zapachy
i do­tyk, który zakręca wspomnienia
jak jej długie lo­ki, by dłonią
gładzić niez­ro­zumienia

i tyl­ko o tej porze
księżyc się rumieni
gdy do­tykam go sobą 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 24 stycznia 2012, 21:18

Wiersz dla mnie

piszę wier­sze
z pus­tki, która czu­wa
w przes­trze­ni blis­kości
tak niepojętej, że aż niczyjej

i wpat­ruję się w noc
przez sa­mot­ne palce
z bez­silności ma­lując usta
na czer­wo­no

do niep­rzy­pad­ko­wych fotografii,
na przekór mil­cząc słowem
by oglądać na nich siebie
z ciężkich wersów 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 15 stycznia 2012, 11:52

W sobie nie oddycham

kiedy nie jestem,
bar­dziej niż bym chciała

nie cze­kam tęsknotą
by znów wi­tać dzień przymglony
ty wiesz, że cicho tyl­ko pozornie
za­biera wiarę w poz­na­nie siebie

więc no­cami wta­piam się w gra­nat
mie­szając zacho­dy słońca

i na­dal nie jes­tem
bo na pa­mięć zmie­rzcham
nie dając so­bie pełne­go oddechu
(14.11.2011) 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 8 stycznia 2012, 22:53

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]