Akte, teksty z sierpnia 2010 roku

16 tekstów z sier­pnia 2010 ro­ku – auto­rem jest Ak­te.

Rozczarowanie

na wyżynach przestrzeni
od cza­su przemoknięci
na niez­na­nym wiet­rze
wie­czną tęsknotą szarpani
ze wszys­tkich sił, za bardzo
sta­ramy siebie pochwycić
aż łapiemy tyl­ko rozczarowanie 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 31 sierpnia 2010, 19:06

Kłam­stwo dob­rze radzi so­bie również bez słów. 

myśl dnia z 16 października 2016 roku
zebrała 123 fiszki • 30 sierpnia 2010, 17:01

Szukać

szukać
to ciągle podróżować
ku so­bie, ku innym
i zry­wać pączki wspomnień
tych niecodziennych
i szu­kać w nich spełnienia

kwiaty ulotne
pok­ro­pione rosą tęsknoty
nagie
już rzeczy­wis­tością przesiąknięte
zmysłami szu­kają kogoś
kto wyb­rał się w tę podróż
i po omac­ku ich szuka 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 27 sierpnia 2010, 10:13

Cza­sem tak trud­no w na­wiasie życia po­mieścić tę ilość codzien­nych wyk­rzyk­ników, py­taj­ników, prze­cinków i kropek. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 25 sierpnia 2010, 21:48

Nie chodzi o to by ciągle pa­miętać, lecz by nie zapomnieć. 

myśl
zebrała 137 fiszek • 23 sierpnia 2010, 18:01

W tęsknocie

w tęskno­cie
zmie­sza­na chwi­la i wieczność
wspom­nienia ciężkie na dno opadają
a człowiek wraz z ni­mi tonie
my niepo­rad­ni z tą pustką
zapląta­ni w sieć sa­mot­ności
trze­pocze­my myślami
a to wszys­tko na próżno 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 22 sierpnia 2010, 17:57

Doszedł do ce­lu i na nim spoczął. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 20 sierpnia 2010, 21:17

Małe skrzydła wy­soko latają. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 19 sierpnia 2010, 21:22

Zwodzo­ny most po­między chcieć a mieć psu­je się w połowie. 

myśl
zebrała 94 fiszki • 18 sierpnia 2010, 22:35

Cza­sem, gdy żarówka zgaśnie ro­bi się jaśniej. 

myśl
zebrała 112 fiszek • 16 sierpnia 2010, 20:00

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]