Akte, teksty z marca 2010 roku

24 teksty z mar­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest Ak­te.

Praw­dzi­wy dom zaw­sze ma ot­warte serce. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 31 marca 2010, 15:33

Z cza­sem pan­cerze słabości twardnieją. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 30 marca 2010, 00:25

Szczęście wyśliz­gu­je się z chci­wych rąk. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 28 marca 2010, 20:31

Kłam­stwo jest fałszywą walutą. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 27 marca 2010, 11:39

Wy­bory wyb­ru­kowa­ne są wątpliwościami. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 26 marca 2010, 17:32

W tłumie ludzie tworzą jed­no ciasto. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 25 marca 2010, 11:02

Wspomnienia

wycze­kane spot­ka­nie
niewin­ne spełnienie
ulot­ne tak
a gdy kiedyś wrócić już nie będę mogła
dom we wspom­nieniach twych znajdę 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 22 marca 2010, 10:53

Na każdej drodze leżą stra­cone okazje. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 20 marca 2010, 10:55

Zaz­wyczaj za­nim skończy­my ma­lować ob­raz, kon­sekwen­cje cze­kają już na nas po je­go dru­giej stronie. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 19 marca 2010, 15:38

Wy­pełniona skar­bonka su­mienia przes­ta­je brzęczeć. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 18 marca 2010, 10:30

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]