Akte, teksty z lutego 2011 roku

14 tekstów z lu­tego 2011 ro­ku – auto­rem jest Ak­te.

Łyk

ro­zum w butelce
na spec­jalne okaz­je otwarty
to z tęsknoty
do miar­ki wytłumaczeń wlany
ar­gu­men­tem podgrzany
po brze­gi wiary kipi
ugotowany

nie czas ko­lej­nych pomyłek
wszak jed­nak ich smaku
bez de­gus­tacji nie poznasz 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 27 lutego 2011, 14:59

Od­wróco­ne dno nie sta­nie się szczytem. 

aforyzm dnia z 18 stycznia 2012 roku
zebrał 160 fiszek • 22 lutego 2011, 20:38

Stadium

ze wzruszeń ut­ka­ny kokon
na ni­ci wiot­kich uczuć
nieśmiałym drżeniem ciszy
skle­pienie ust otwiera

pozwól mi nab­rać kształtów
czy­taj jak drobną czcionkę
od pod­niosłych akapitów
i w sub­telnych zgięciach

spełnieniem dojrzę
przez rosę namiętności
ty nie spi­jaj łap­czy­wie kropli
pozwól mi czasem
z tej powłoki się przepoczwarzyć 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 21 lutego 2011, 19:22

We śnie

rzeźbione przez noc
os­tatni raz stru­mieniem myśli
do wo­dos­pa­du wspomnień
by­cie dotarło

było mar­twym ptakiem
na jas­nym skle­pieniu nieba
a słone ta­jem­ni­ce
połys­ki­wały na gęsiej skórze

niepotrzebne
kałużą smut­ku się rozlało
po brze­gi niemych znaczeń
i nic już po nim, ciszą
w pa­mięci nie będzie się gotować 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 20 lutego 2011, 19:03

I ko­wal swe­go szew­ca potrzebuje. 

myśl
zebrała 121 fiszek • 15 lutego 2011, 20:24

Dotykiem

cze­kam mil­cze­niem
by cisza we mnie przekwitła
łez już daw­no zabrakło
tyl­ko nab­rzmiałe powieki
do źre­nic wspom­nienia tulą

wiem, pan­cerz słabości
z cza­sem stwardnieje
tyl­ko myśli skrywane
dziura­wym brze­giem uciekną
ja w do­tyku z ich resztek
to­bie będę się zwierzać 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 13 lutego 2011, 21:48

Niedokończone

ścieżki niezadeptane
i te kręte uliczki
znacze­niami brukowane

można ni­mi błądzić
nic, że to tylko
zaułki niedomówień

a na końcu
skręco­ny kłębek myśli
może kiedyś dla Ciebie
coś z niego wydziergam 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 11 lutego 2011, 21:15

Prag­niemy więcej niż możemy widzieć, lecz widzi­my znacznie mniej niż możemy zobaczyć. 

myśl dnia z 15 lipca 2017 roku
zebrała 127 fiszek • 10 lutego 2011, 21:50

Jednorazowo

w og­rodzie niet­rwałych znaczeń
tęsknotą wyhodowanych
śpiewu twe­go su­mienia nie było słychać
pamiętam
pog­niotłeś wte­dy mą duszę

a dziś każda noc ociężale
toczy się po zim­nym łóżku
od­ciskając mi­niony czas
na wil­gotnym prześcieradle 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 9 lutego 2011, 15:42

Pod powieką

po­wiet­rze nocą gęstnieje
dla mnie na­wet ona za krótka
pytam
po co tęskną powieką
do­tykasz przy­ziem­nych spraw

przep­raszasz za spo­koj­nie
przes­paną noc
cóż mi po tym
sko­ro ja miałam być jawą
a tym­cza­sem
marznę
na dnie nie swoich snów 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 7 lutego 2011, 20:56

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]