Akte, teksty z listopada 2011 roku

14 tekstów z lis­to­pada 2011 ro­ku – auto­rem jest Ak­te.

Bladość nieswoja

kiedy od środ­ka stygnę
i ciem­ność przes­ta­je spoglądać
mrużąc oczy księżyca

wte­dy, ciężko nić lo­su przecinać
bo sens spląta­ny głębiej,
co dook­reślać, gdy ból zakłada moją skórę
i op­ra­wia smut­ne usta

nie czer­wo­ne od jesieni,
tyl­ko wrzo­sy wys­chną na pojutrze
i myśl zbled­nie przemilczana 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 30 listopada 2011, 12:48

Przekalkulowana nieobecność

już nie roz­mieniamy siebie
na drob­ne, licząc na chy­bił trafił
gdzie czas ciągle od­wra­ca na rewers

słowa sa­me nie brzęczą w ciszy,
bo cicho w niewo­li trzyma
groszo­we milczenia,
tyl­ko treść by­wa ciągle za droga

wspom­nienie, sta­ry nominał
a dziś zno­wu roz­licza­my się z siebie
bo w al­ter ego zab­rakło awersu 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 29 listopada 2011, 09:55

Za blisko

„blis­cy boją się być blis­ko
żeby nie być da­lej”
(J. Twardowski)


nic nie mówiło, że ten żal zamknięty
w so­bie wołał i nie za­mierał
tyl­ko jak wes­tchnienie ów ostatnie
drze­wami wyob­raźni kołysał

i echo pa­mięci zagłuszał
by nie śpiewało jak dawniej,
tam­tych pieśni rozlanych
nie czas te­raz bronić

bo ser­ce nie było gotowe
po ciem­ku szu­kać innych,
Boże niech później nie mówią,
za twoją sprawą tam­te niespotykania 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 25 listopada 2011, 14:39

Trze­ba się osiero­cić by się odnaleźć. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 22 listopada 2011, 21:56

Ciche niedokończenia

w ciszy zas­tygłych win, co deszczem
tulą wspom­nienia w natchnieniu
i strąco­nych spot­kań, gdzie życie zas­tygło z tyłu

po­tykasz się o tamtą przestrzeń
by ją zno­wu mieć na włas­ność
i gdzieś w tej tęskno­cie wydumanej
twój smu­tek leży

bo nie od­chodzi się nie krzywdząc
styg­mat bez zrozumienia
że była dro­ga i most przy niej złamany 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 20 listopada 2011, 12:29

W połowie do siebie

jeszcze stygniemy
daw­nością, co nie stra­ciła emocji
i gęstnieje­my w próżni, pus­tkę stwarzając

bo są ta­kie miej­sca w nas
co pro­wadzą w nieskończoność
niepa­mięta­ne do­nikąd

ta­kie kąty, gdzie świ­ty i noce
złapa­ne były tyl­ko na kiedyś

i ściany prze­moczo­ne smutkiem
na próżno myśla­mi suszone,
gdzie jaźń w nas opuchnięta czekała
już się nie modląc 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 16 listopada 2011, 12:46

By zakiełkować słowami

wy­ciągam ręce po jeszcze
ale sa­ma nie wiem, co chwy­cić w dłonie

bo nie wys­tar­czy stać
i jak ko­nar wras­tać w życie, tym mocniej
by pus­tkę stworzyć większą od siebie

w słowach leżę na pa­pie­rze,
po­mięta w przestrzeni
co skry­wa bez mas­ki praw­dzi­we twarze

zaw­sze tam czy­taj, na mar­gi­nesach mnie nie ma 
ja będę kiełko­wać powoli
(09.11.2011) 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 14 listopada 2011, 11:35

Sansara*

jes­tem w przyz­wycza­jeniach, ciszą
co życiu przygląda się uk­radkiem
na­wet, gdy nies­mak dni prze­lewa się nocami
w których tęskno­ty migoczą

i tak zim­no mi w sobie
bo nie mam nic od ciebie, ty wiesz
że nie trzy­mam się już przyrzeczeń
w tym ma­teczni­ku też zab­rakło wiary

będę niemym anacho­retą, za bramą prag­nień
wie­czo­rami czesząc two­je włosy,
i przy­garnę cienie nieprzytulone
by mod­litwy za nas nie było mało

i siebie od­dam czasoprzestrzeni
(09.11.2011)


*nieus­tanne wędrowanie 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 10 listopada 2011, 13:17

Człowiek zacho­wuje resztki siebie, które nie zdążyły stać się innymi. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 9 listopada 2011, 10:05

Eremites

na tej pus­ty­ni, gdzie prag­niesz być
zbyt łat­wo śle­pe oko zwrócić ku światłu
bo czas za szyb­ko styg­nie w rzeczach

gdy w od­da­li niewy­powie­dziana cisza
słucha am­pli­tudy drgań przemijania
ty nocą, cały boso
łapiesz mo­tyle niespójności

i w chwi­lach, gdy czu­jesz się wolny
gdzieś się zat­ra­casz,
na krawędzi rozsądku za­nikając we mnie 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 8 listopada 2011, 19:28

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]