Akte, teksty z listopada 2009 roku

11 tekstów z lis­to­pada 2009 ro­ku – auto­rem jest Ak­te.

Kiedy bar­dzo sta­ramy się o coś, na czym nam za­leży niezauważal­nie tra­cimy coś znacznie ważniejszego. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 29 listopada 2009, 15:46

Wol­ność to nie tyl­ko możli­wość do­kony­wania wy­borów, to również od­po­wie­dzial­ność za ich później­sze konsekwencje. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 27 listopada 2009, 14:17

niewin­ne wyobrażenie
spoj­rze­niem zziębniętym uchwycone
ja
osob­na i inna
po­mie­szkać chciałabym w tobie 

myśl
zebrała 14 fiszek • 26 listopada 2009, 12:20

Między marze­niem a je­go spełnieniem roz­ciąga się wiel­ki most. Przechodząc przez niego mu­simy uważać na bra­ki w je­go konstrukcji. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 23 listopada 2009, 00:10

Wzorzec zaw­sze wy­musza na nas pow­tarza­nie te­go, co ro­bią inni. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 21 listopada 2009, 14:59

po­między nie ma in­nych wartości 

myśl
zebrała 11 fiszek • 19 listopada 2009, 22:52

Naj­trud­niej pat­rzy się w tę samą stronę. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 17 listopada 2009, 22:03

W każdej pa­mięci rośnie las wspomnień. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 12 listopada 2009, 17:19

Ges­ty to kie­szon­ko­we słow­ni­ki jeszcze nienaz­wa­nych słów. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 11 listopada 2009, 10:57

"Cias­no­ta umysłowa" obej­mu­je naj­więcej współrzędnych geograficznych. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 10 listopada 2009, 19:10

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]