Akte, teksty z grudnia 2012 roku

5 tekstów z grud­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest Ak­te.

Bez dalej bywają lepsze ciągi

może już za późno
dos­trze­gać nieobec­ny do­tyk na ciele
wszys­tko co po­zos­ta­wia się
na tak zwa­ne do końca

rzeczy stojące w ro­gu
i niepo­wie­dziane myśli na każdym łóżku
dla być bardziej

może później
cze­ka się na choćby minutę
która zaw­sze będzie już nigdy
(20.12.2012) 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 21 grudnia 2012, 09:47

Powoli się rozdzielam na nie moje

dźwięk
dla sprawdzenia
by po­wie­dziano kolejne
nic ważne

jak oboj­na­ki na podniebieniu
po­woli roz­dzielam się

a prze­cież jestem
kiedy mnie nie ma
(05.12.2012) 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 17 grudnia 2012, 18:21

Taki człowiek wyjedzony

na początku
niosą się nogi
pustą ulicą, pustą próżnią

później są drzewa
ta­kie zaw­sze same
i gałęzie na których
podziobały się wszys­tkie słowa

a na końcu
już tyl­ko dłonie
bez wątroby
(07.12.2012) 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 9 grudnia 2012, 11:57

Każde zbyt długie sa­mo się pokroi. 

aforyzm dnia z 6 lutego 2013 roku
zebrał 22 fiszki • 6 grudnia 2012, 14:29

Daję tobie

jes­tem ja 
właści­wie nic jestem

od wczo­raj
było jeszcze mokro
dłonie bez parasola
były całością

dziś roz­połowione na palce
ry­sują dobrą pogodę

a mo­je cienie
wciąż rodzą czar­ne koty 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 3 grudnia 2012, 21:11

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]