Akte, strona 4

414 tekstów – auto­rem jest Ak­te.

Nieomyl­ność może umierać za swo­je przekonania. 

aforyzm dnia z 3 grudnia 2012 roku
zebrał 67 fiszek • 8 października 2012, 11:11

W zleżałych wierszach

to zbyt wiele nag­le powracać.
do zdań co­raz głośniej­szych i co­raz
trud­niej ot­wierać us­ta na wolność

gdy mówi się o wszys­tkich in­nych
miej­scach. kończę i zaczy­nam się ja.
brzmię jed­na­kowo po­za rzu­canym cieniem. 

wiersz
zebrał 50 fiszek • 7 października 2012, 01:04

Trzeba się osierocić

zieleń nie us­po­kaja jak dawniej
sza­rych ścian i zrudziałych pól
na wszys­tkie załama­nia pogody

ducha. bo nie raz trze­ba zdzierać
skórę, szu­kając in­nych mie­szkań
w ob­cych ato­mach i przy­gar­niać

wszys­tkie zna­ki za­pyta­nia – na chwilę
od­na­lezienia w resztach, które
nie zdążyły stać się innymi. 

wiersz
zebrał 47 fiszek • 30 września 2012, 12:12

Obietnica poranka

szy­ba, a światło zras­ta się ze mną
na brze­gach skóry ma­luje cierpliwość
drzew do kap­rysów po­gody. jesień

ma żywe włosy tak jak ja i trzy­ma mnie
za rękę kiedy opuszki palców stygną
w przes­trze­ni. wędrują słońca po 

białych po­duszkach. może jest za cicho,
a może to wszys­tko do zaistnienia.
czy jest coś, co nie ma cienia? może zaświecę. 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 24 września 2012, 14:23

Wstęp do

naj­pierw za­mykają cię w sobie,
że już nie zat­rzy­ma się nic, żadne
in­ne słowo w in­nym wier­szu,

żebyś nie szu­kał nieokreślonych
wyob­rażeń na no­we świtania.
mu­sisz się zgodzić, że tyl­ko czasem

ten sam prze­kaz wed­rze się przez
li­nie pa­pilar­ne. to niewiel­kie ryzyko,
po­tem na poez­ji sta­wia się krzyżyk. 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 31 sierpnia 2012, 11:58

The Bell Jar

kiedy przes­tanę wie­rzyć, rzucę się na 
podłogę. czym będę, gdy wy­ciek­nie
ze mnie życie. ka­mieniem? snem?

mówią, że nie ucieka się z mos­tu egze­kuc­ji.
trze­ba pat­rzeć na ru­mowis­ko życia - boli.
ot­wiera się us­ta a po­tem tyl­ko umiera.


* ty­tuł po­wieści S. Plath 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 23 sierpnia 2012, 14:23

Self refleksje

czym jest ucieka­nie przed dniem,
z które­go wychodzi słońce.
bez­myślne, bo noc kładzie się już
na dłoniach. mówisz- niech zanika

fa­lami na sta­rym obrazie,
między ra­mami nic się nie zaczyna.
ciem­no­zielo­ny wszechświat kończy kreska.
i tak jest we mnie. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 19 sierpnia 2012, 22:23

Znaczenia

skąd po­mysły na na­zywa­nie przes­trze­ni
i uda­wanie, że jest bliżej w no­cy
do gar­ba­tych szczytów głupo­ty.

czy to ważne, kto szu­ka bardziej?
nikt nie wie­dział, że w po­nie­działki
nie roz­biera się pa­piero­wych ścian z neologizmów. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 1 sierpnia 2012, 22:12

Przemycane

wzdłuż ba­rier
nieod­kry­te wolności,
a we mnie pas­ma myśli

przek­witły. nie wiem co
wyz­nacza gra­nice, gdy krawędzie
udają suchą ziemię.

w niej do gro­bowej deski
za­mykają się wszys­tkie końce
(10.06.2012) 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 czerwca 2012, 11:56

Pierwszy

że to właśnie teraz
w mo­jej głowie
uśmier­cają mnie wiersze.

mam być po­wiet­rzem
dla od­dechu, gdy krzyk
się rozmywa.

o ten je­den zachłanny
błądzę atomami
łamiąc się w pob­liżu płuc.
(04.06.2012) 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 6 czerwca 2012, 19:04

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]