Akte, strona 3

414 tekstów – auto­rem jest Ak­te.

Zjada mnie cisza

„The mo­re I write,
the mo­re the si­len­ce seems
to be eating away at me”.
C. K. Williams


można zaczy­nać na kartkach
z małych i wiel­kich liter
jak tam­ci poeci

a po­tem można długo nic
tyl­ko ‘ja’
puszko­wać w je­den wyraz

dla wygłod­niałej ciszy
(30.10.2012) 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 3 listopada 2012, 10:45

Homunkulus

„A więc to znaczy, że nie żyje.
Co dziw­ne, kiedy wy­powiadałem te słowa,
nie wy­darzyło się nic”.
G. Soucy


cza­sem śmierć wy­ciąga rękę
jak­by stała przed wyborem
spo­sobu za­bija­nia

prze­ciąga na drugą stronę
za pus­te wier­sze i pus­te ciała

cza­sem zacze­pia o krzyż
bez znacze­nia dla ko­loru drewna

bez znacze­nia dla zmartwychwstania
(25.10.2012) 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 29 października 2012, 13:40

3474 km

pamiętasz
szliśmy polną ścieżką
pus­to było na niebie

tyl­ko księżyc uda­wał światło
upo­minając się o swoje
na każdym kroku

po­wie­działeś - 
dla niego to nieis­totne umieranie,
śmierć pod włas­nym ciężarem,

nieu­chron­na w przypadku
po­biera­nia siebie
z sąsied­nich gwiazd
 

wiersz
zebrał 51 fiszek • 28 października 2012, 13:57

Drwi ze mnie

od te­raz ucieka­my na ko­niec. w ty­le
zos­tają led­wie wi­doczne krawędzie
rzeczy i załama­nia światła. schodzi z nas

cień i ciężar słucha­nia wszys­tkiego
o czym się pa­mięta i cze­go nie będzie.
za mias­tem w ziele­ni wys­py kos­miczne,

gra­nice nieba, za który­mi dużo zostało,
a w nas sa­mo więcej się przelewa
ty­loma języ­kami jed­nocześnie.
(20.09.2011) 

wiersz
zebrał 52 fiszki • 26 października 2012, 16:44

Słowa po­niżają myśli nie od­po­wiadając im. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 23 października 2012, 14:10

księżyc bez pełni-
łuki jaźni wygięte
cicho kołysze.

(14.12.2011) 

haiku
zebrał 31 fiszek • 22 października 2012, 16:18

O dolnym rogu kadru

za­wie­szam pędzel z na­mysłem materii
jeszcze ożywionej myśląc o światłocieniach
z Wie­czerzy w Emaus; o tym, co krad­nie
na tych wszys­tkich war­stwach i płótnach,

które trzy­mają się twar­do życia. cień przy­kuwa
wzrok, wciąga w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 19 października 2012, 12:35

Nie do uchwycenia

ty by­wasz na nie i z tak o każdy dzień
większym do wątpli­wości. ja - gdy­by chociaż.
słowo, szept, wstyd po­nagi­nanych drzew - lecz
ta noc mil­czy z niemym kos­micznie uśpiona.

noc roz­piętych i uk­rzyżowa­nych w drodze
na biegun, na­mias­tka mlecznych żyrandoli
dla szu­kających cze­goś w ciem­nym. na kolejne
re­mem­ber - do­pełniacz nie być i nie mieć żad­nej.
(01.10.2012) 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 17 października 2012, 18:36

Ostatki

tam jes­teśmy, bez początków skończe­ni
na czwar­tym wer­sie i jeszcze zbyt żywi
by zro­zumieć, że dru­gi raz się nie wchodzi

ot­wartym ok­nem do tej sa­mej powszedniości.
tam wciąż wy­pełniają się cienie pochy­lonych
li­ter by sy­cić oczy mi­mo wszys­tko i wbrew każdemu.

tam za wiele usycha liści w języ­ku i tło szare,
na które karzą pat­rzeć oczy. po­między kartkami,
nieliczne zos­tają; jest zim­no, a oni mówią o piekle. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 11 października 2012, 14:47

Historia nie w pełni

wie­działeś, że stwarza mnie uli­ca i słońce
na pękających chod­ni­kach niez­godnie
z pra­wami fi­zyki; w ko­lorze se­pii, różowatości

tętnic i atomów wib­rujących kolorami.
ty stoisz obok wy­cięty z kad­ru nienazwanego
fil­mu. ob­raz, który płyn­nie przekłada życie

i między którym kończy się pełnia; śmiertelność,
która umiera na szczęście. tyl­ko te­go nie pot­ra­fimy
do­tykać; na­wet dłońmi nie jes­teśmy bliżej. 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 9 października 2012, 15:14

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]