Akte, poezja

159 tekstów (poez­ja) – auto­rem jest Ak­te.

No cóż

łat­wo kar­tko­wać siebie,
przew­ra­cać naj­gor­sze i przy­darzać
w niez­na­nych formach

tyl­ko po­tem by­wają dni bez papieru,
gdzie shit happens
(09.04.2014) 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 13 kwietnia 2014, 18:59

Ciało

„To praw­da, mam ciało
i nie pot­ra­fię od niego uciec”
A. Sextonwchodzę w siebie, gdzie czekam,
uni­kam lub skąd ciągle uciekam

przed bra­kiem imienia, spot­ka­niem
z dłońmi i kształtem za bar­dzo ludzkim.

wchodzę w sen z ka­wałkiem skóry
nie wiedząc jak się to ro­bi, po czymś
co przy­pomi­nało mnie. 

wiersz dnia z 12 września 2017 roku
zebrał 36 fiszek • 17 lutego 2014, 19:34

Na mniej

w uby­waniu jes­teśmy dobrzy
jak za daw­nych czasów
pa­miętasz marzec w mieście
głowę na ka­cu kil­ka ulic kałużę
a po­tem wszys­tko do zmie­rzchu
położone spać ludzie kocha­nie się
światło w różnych przedmiotach
wra­caliśmy os­tatnim pksem
bez ak­tual­ne­go rozkładu jazdy
wiatr w ten sam sposób poruszał
na­rodzo­ne chmu­ry
mówiłeś to nasze święto
ta­ki rucho­my koniec 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 2 września 2013, 12:55

Być może

przyłapałeś mnie na freudow­skim trójkącie
dla powtórze­nia nieświadomego;

nic tworzo­nego tła. nie na­leżę do ciebie,
nie w tym sta­nie skupienia
bez ciągu dalszego.

być może tyl­ko w czworoboku
jes­teśmy ze sobą,

sa­mot­ność mu­si tam nap­rawdę śmieszyć. 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 3 maja 2013, 22:00

Po-średnik

I

roz­le­wam kolejne
myśląc o wierszach
ta­ka obiet­ni­ca to lip­ne życie

żuję tyl­ko pustą kartkę

II

później roz­widnia się
poz­naję po cieniach
wokół ob­cość

trzy­ma za język
(10.03.2013) 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 29 kwietnia 2013, 18:48

Znam to dno

naj­pierw rzu­cają ka­mień
dla bez od­po­wie­dzi
i cegły z pa­rującą śliną
by szyb­ciej dno osiągnęły

czas mi­ja i ro­bi się zimno
później tyl­ko przed szczurami
zbierają z chodników
ka­wałki Chrys­tu­sa
(01.11.2012) 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 31 marca 2013, 18:54

Świat się dławi resztkami

wszechświat się kurczy
gdy nie ma w nim czerni


wszel­kie robactwo
zna miej­sca umierania
bez­domnych psów i kotów

dla­tego byłoby le­piej - mówiłeś
nie rodzić siebie

by później leżeć z innymi
w gro­bach bar­dziej niez­na­nych
niż psie i ko­cie
(09.11.2012) 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 10 marca 2013, 21:42

Au crépuscule

nie za­cieram słów
gdy piszę

o be­zimien­ności
wszys­tkiego wokół
i o niemożności nazywania

cza­sem prze­ras­ta mnie
dla później
(18.12.2012) 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 24 lutego 2013, 15:26

Nietubyć

pus­ty­nia ma wiele przestrzeni
na piasek i cały ten niepokój
który nie poz­wa­la od­chodzić z wiat­rem

a słońce pat­rzy tak mało
jak­by do skończe­nia świata
zos­tało nic więcej

później już tyl­ko trwa się
do mi­nimum włas­nej dłoni
sadząc od no­wa
(30.01.2013) 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 21 lutego 2013, 16:02

Nie widzą, aż będzie bardziej obce

noc może obudzać
z bra­ku ko­biety i intuicji

że niewidome
spo­piela się wte­dy
gdy uda­je

następne bez tytułu 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 15 stycznia 2013, 17:43

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]