Akte, teksty z września 2010 roku

14 tekstów z września 2010 ro­ku – auto­rem jest Ak­te.

Wiel­kie nadzieje sa­mot­nie milczą. 

myśl
zebrała 96 fiszek • 30 września 2010, 21:33

Małe łat­wo przeo­czyć, gdy oczy przyz­wycza­jone do wielkiego. 

aforyzm
zebrał 127 fiszek • 28 września 2010, 16:05

Oce­niając in­nych, sa­mi nie wiemy jak krótki jest nasz cień. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 26 września 2010, 20:11

Nieobecność

ub­ra­na w płaszcz przeszłości
za­pachem wspomnień
o so­bie przypomina
gładząc palcami
przez noc od­kry­tych ścieżek
i błądząc ko­rytarza­mi snów
by z dniem
pod­muchem tęskno­ty
ot­worzyć ci świat
w pal­cie z teraźniejszości 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 25 września 2010, 23:20

Cza­sem trze­ba so­lid­nie prze­kar­tko­wać siebie, aby zna­leźć miej­sce na no­we wątki. 

myśl
zebrała 86 fiszek • 23 września 2010, 20:16

Każda i os­tatnia podróż roz­poczy­na się od pier­wsze­go kroku. 

myśl
zebrała 108 fiszek • 19 września 2010, 19:12

Cza­sem zwyczaj­na chwi­la łapie wyjątko­we okazje. 

myśl
zebrała 93 fiszki • 16 września 2010, 21:36

Tęskno­ta nie mie­szcząca się w międzysłowiu wy­lewa się w międzyczasie. 

aforyzm dnia z 30 maja 2012 roku
zebrał 188 fiszek • 13 września 2010, 20:08

To, co pus­te jest naj­większym ciężarem. 

myśl dnia z 2 lipca 2013 roku
zebrała 159 fiszek • 10 września 2010, 20:39

...

jest ta­ka miłość
pod po­wieka­mi wrażli­wością podszyta
śle­pa, a jed­nak ją widać
niepochwyt­ne drga­nie serc
gdzieś na sty­ku ciszy
do nieos­tre­go dźwięku przyczepione
ta­kie nikłe światło sensu
gdzie dos­ta­jesz wszys­tko za nic
a ona
po­jawia się raz tyl­ko
a trwa najdłużej 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 7 września 2010, 20:54

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]