Akte, teksty ze stycznia 2010 roku

24 teksty ze stycznia 2010 ro­ku – auto­rem jest Ak­te.

Nie po to naj­pierw uczysz się płynąć ko­rytem swo­jej rze­ki by później utonąć w morzu życia. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 31 stycznia 2010, 11:07

Za­pinając od początku źle gu­ziki życia nie będziemy wie­dzieć, co zro­bić z tym ostatnim. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 28 stycznia 2010, 13:43

Korze­nie cha­rak­te­ru leżą najgłębiej w człowieku. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 27 stycznia 2010, 14:37

Na za­nied­ba­nym po­lu duszy chwas­ty naj­szyb­ciej rosną. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 26 stycznia 2010, 11:34

Cień niena­wiści sięga daleko. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 25 stycznia 2010, 18:56

I z naj­lep­sze­go ziar­na może wy­rosnąć tyl­ko zwykłe drzewo. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 24 stycznia 2010, 11:06

de­ter­mi­nac­ja tańczy na os­trzu szpilki 

myśl
zebrała 35 fiszek • 23 stycznia 2010, 11:56

Bo często wie­dza za­leży od po­pełnionych błędów. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 22 stycznia 2010, 14:44

Naj­bar­dziej od­po­wie­dzial­ni za słowa są ci, którzy pot­ra­fią milczeć. 

myśl
zebrała 79 fiszek • 21 stycznia 2010, 20:06

Zwyczaj­ne życie nie wpycha się na śro­dek kar­tki, lecz toczy się na marginesach. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 20 stycznia 2010, 10:52

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]