Akte, teksty z sierpnia 2012 roku

4 teksty z sier­pnia 2012 ro­ku – auto­rem jest Ak­te.

Wstęp do

naj­pierw za­mykają cię w sobie,
że już nie zat­rzy­ma się nic, żadne
in­ne słowo w in­nym wier­szu,

żebyś nie szu­kał nieokreślonych
wyob­rażeń na no­we świtania.
mu­sisz się zgodzić, że tyl­ko czasem

ten sam prze­kaz wed­rze się przez
li­nie pa­pilar­ne. to niewiel­kie ryzyko,
po­tem na poez­ji sta­wia się krzyżyk. 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 31 sierpnia 2012, 11:58

The Bell Jar

kiedy przes­tanę wie­rzyć, rzucę się na 
podłogę. czym będę, gdy wy­ciek­nie
ze mnie życie. ka­mieniem? snem?

mówią, że nie ucieka się z mos­tu egze­kuc­ji.
trze­ba pat­rzeć na ru­mowis­ko życia - boli.
ot­wiera się us­ta a po­tem tyl­ko umiera.


* ty­tuł po­wieści S. Plath 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 23 sierpnia 2012, 14:23

Self refleksje

czym jest ucieka­nie przed dniem,
z które­go wychodzi słońce.
bez­myślne, bo noc kładzie się już
na dłoniach. mówisz- niech zanika

fa­lami na sta­rym obrazie,
między ra­mami nic się nie zaczyna.
ciem­no­zielo­ny wszechświat kończy kreska.
i tak jest we mnie. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 19 sierpnia 2012, 22:23

Znaczenia

skąd po­mysły na na­zywa­nie przes­trze­ni
i uda­wanie, że jest bliżej w no­cy
do gar­ba­tych szczytów głupo­ty.

czy to ważne, kto szu­ka bardziej?
nikt nie wie­dział, że w po­nie­działki
nie roz­biera się pa­piero­wych ścian z neologizmów. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 1 sierpnia 2012, 22:12

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]