Akte, teksty z sierpnia 2009 roku

10 tekstów z sier­pnia 2009 ro­ku – auto­rem jest Ak­te.

Ser­ce zaw­sze będzie pa­miętało to, o czym umysł już daw­no zapomniał. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 31 sierpnia 2009, 19:09

Tęskno­ta- wes­tchnienie samotności. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 27 sierpnia 2009, 22:50

pod ko­niec jest miej­sce nowego 

myśl
zebrała 15 fiszek • 26 sierpnia 2009, 12:37

Spoj­rze­nia uk­ry­wają się w źrenicy. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 23 sierpnia 2009, 21:20

w snach rzeczy­wis­tość usypia 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 sierpnia 2009, 09:48

W szep­cie na­wet cisza za­mienia się w słowa. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 16 sierpnia 2009, 04:19

To, co po­siadasz nie zre­kom­pensu­je te­go, co utraciłeś. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 14 sierpnia 2009, 00:11

Niektóre uczu­cia i emoc­je omi­jają mózg i wypływają w li­nii prostej. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 13 sierpnia 2009, 00:01

krop­la jest szki­cem morza 

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 sierpnia 2009, 21:07

Z jed­nej stro­ny nie chcę widzieć, z dru­giej boję się przeoczyć. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 5 sierpnia 2009, 10:09

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]