Akte, teksty z października 2011 roku

11 tekstów z paździer­ni­ka 2011 ro­ku – auto­rem jest Ak­te.

Po­między wszys­tko spro­wadza się do po­za tym. 

aforyzm
zebrał 108 fiszek • 28 października 2011, 13:59

Notka o pamiętaniu

ten wier­sz za­mykasz w sobie,
ja wolę by na wpół był otwarty
bez for­my względnie krótki
i przy brze­gu nagi

niech tak stoi nieub­ra­ny w słowa
do czer­wo­ności na two­jej twarzy,
ja znam ją na pamięć
gdy mrużysz oczy, bo od­da­lenie boli
i gdy tak cze­kasz na ciąg dalszy


*dedykowany 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 27 października 2011, 11:15

Kolejne splątanie

i pi­jasz wódkę pus­tką zachłyśniętą
gdy od­chodzę z brze­gu łóżka
w od­da­leniu drżą prześcieradła
ta­ka to noc małomówna

i na próżno ga­sisz słońca
bo brak snu płynie przez ściany,
za­pach w pa­mięci zmysły zwodzi
to przez ten lęk ciągle wzruszany

i kochać się chcesz za bardzo
gdy ulot­ność w czar­nych koronkach
przy­siada na dłoni 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 23 października 2011, 17:45

Zapomniany teatr niewerbalny

nic nie mów
gdy źródło w ciszy otwarte
roz­le­wa smak nienaz­wa­nego na wargach

nic nie pisz
bo czym jest krop­ka przy ostatnim
gdy drżącą dłonią jeszcze prze­cinek stawiasz

py­tasz, czy piszę listy
by nie używać pauz w milczeniu
w od­po­wie­dzi os­tatni myślnik dostajesz

niech on będzie od­dechem w zapomnienie 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 21 października 2011, 14:07

Spychając się w noc

zaj­rzałam dzi­siaj w twój świat
krążąc w jas­kra­wości księżyca
gdzie źródło po­ruszeń nieschwytanych
zam­knięte w ro­jach myśli zlęknionych

ty nie uciekaj, kiedy drży prawda
gdy nie jes­teś, ciem­ność zmysły odbiera
i w sza­rości ni­jakie ges­ty marzną
bo blis­kość jest za daleka

dla mnie tyl­ko białą nocą zos­tań
a ja wpadnę w ciebie jak oślepła ćma
(18.10.2011) 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 19 października 2011, 14:51

Nie ku­puj ow­czej skóry, gdy ją wilk sprzedaje. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 18 października 2011, 16:24

Kolory sine człowieka

cza­sem na drzwiach pisze
nie dotykać!
by pa­mięcią o się nie sparzyć

by znów za późno nie pukać
gdy roz­bes­twione światłocienie
liżą gra­nat nocy

wte­dy po lędźwiach chodzą wspomnienia
jak myśli we mnie o tobie
czer­wo­nym roz­pi­sywa­ne

my znów mil­cze­niem, nim zaśniemy
w odo­sob­nionym zmysły rozżarzone
po li­niach pa­pilar­nych goreją

ta nieobec­ność ma zim­ne dłonie
(12.10.2011) 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 17 października 2011, 13:03

Będąc w pełni można być tyl­ko połową. 

aforyzm
zebrał 110 fiszek • 12 października 2011, 11:45

Oniryczny

nie było nic, pamiętasz
tyl­ko los zmęczo­ny dyszał
i świt na chwilę zabrano

czerń, zja­wa przytulona
do­tykiem, z które­go zmysły skradziono
jak mgła nas smagała

wte­dy światło mar­kotnie chodziło
i nieobec­ność na­ga
nic, na­wet nas nie było
tyl­ko smak cier­pki na końcu języka
(10.10.2011) 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 11 października 2011, 11:44

Tańce nadaremne

w nowiu
zat­rzy­mało się nasze czekanie
jak słowo na pozór zaczęte
w mar­gi­nesie niewymówionym

tak bez pełni
gdzieś w nas do­tyk choruje
a myśli jak oszro­nione ptaki
drżeniem o niemil­cze­nie proszą

tyl­ko my krążymy po sobie
jak chma­ra noc­nych owadów
w roz­dy­gota­nym tańcu
zwie­rzając się z przeszłości 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 8 października 2011, 15:49

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]