Akte, teksty z października 2010 roku

17 tekstów z paździer­ni­ka 2010 ro­ku – auto­rem jest Ak­te.

Czas

po roz­nieco­nej w ciele pamięci
daw­ne prag­nienia pul­sują
gdy jeszcze war­gi i skóra pamiętają
a dłonie głaszczą tyl­ko wspomnienia

pus­tka po to­bie, zim­nym powietrzem
zmęczo­ne po­wieki zamraża
w ciemnościach
gdzie księżyc ten sam, co noc
kładzie się spać

ja [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 31 października 2010, 20:48

Dusza nie zaz­nająca spełnienia usycha, a jej szkielet trąco­ny os­tatnim pod­muchem nadziei roz­pa­da się po to, by ktoś zna­lazł choćby je­den je­go ka­wałek i przy­pom­niał so­bie o tym, ko­go tak nap­rawdę stracił. 

aforyzm
zebrał 102 fiszki • 30 października 2010, 18:14

Wśród nies­chwy­tanych szans trud­no o powtórkę. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 28 października 2010, 19:25

Noc

późna godzi­na za­myka sen­ne powieki
zmęczo­ne ciało tuląc do snu
tyl­ko spłoszo­nych myśli słychać szept
i niemiaro­wy ser­ca rytm

wsłucha­na w siebie
próbuję zasnąć
tyl­ko ten zdrad­li­wy cień
na us­tach przysiada
czy on tu­taj nap­rawdę jest

zwod­nicza noc, kochanków kusicielka
księżyca [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 26 października 2010, 23:21

Nieumiejętne ob­le­kanie myśli w słowa może skończyć się na­gością dla mówiącego. 

aforyzm
zebrał 112 fiszek • 24 października 2010, 20:38

Dot­rzy­mywa­ne słowa często oka­zują się zbyt ciężkie. 

aforyzm
zebrał 110 fiszek • 22 października 2010, 20:36

Oczekiwanie

w ka­mieniu życia
dłuto czasu
rzeźbi naszą egzystencję
naiw­nie do granic
czekamy
aż obumierają
wieże cierpliwości
la­tami składane
tyl­ko pamięć
po ruinie wspomnień
os­tatnie myśli go­ni
do schyłku lata

jeszcze da­leko do zimy
a może już tak blis­ko, myślimy 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 20 października 2010, 14:30

Po­goń za wiel­ki­mi rzecza­mi łamie no­gi o te najmniejsze. 

aforyzm dnia z 28 stycznia 2013 roku
zebrał 139 fiszek • 17 października 2010, 16:26

Cisza bo­li, gdy ocze­kiwa­nie przyg­niata duszę. 

aforyzm
zebrał 141 fiszek • 14 października 2010, 21:15

Niespełnienie

w przedziale czasu
miłość z pus­tych słów
nas układa
zbyt wczesne
nasze kwitnienie
zbyt pospiesznie
chłodem emoc­ji ścięte
w pus­tym wazonie
usychamy
a na dnie
niespełnienie 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 13 października 2010, 19:16

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]