Akte, teksty z października 2009 roku

10 tekstów z paździer­ni­ka 2009 ro­ku – auto­rem jest Ak­te.

Szuf­la­da naszej ziem­skiej egzys­ten­cji kiedyś się wy­pełni, a my nie wiemy, co sta­nie się z jej zawartością. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 29 października 2009, 23:20

Naj­gor­sze jest to, że do­piero po ut­ra­cie cze­goś uświada­miamy so­bie tak nap­rawdę, że łat­wiej jest się cze­goś wyrzec niż to na zaw­sze stracić. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 28 października 2009, 12:41

O tym, że nie o to chodziło do­wiadu­jemy się zaw­sze przy sa­mym końcu podróży. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 27 października 2009, 18:48

Wraz z upływem cza­su człowiek zda­je so­bie sprawę z te­go, że kiedyś w je­go życiu może zab­raknąć no­wych początków. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 26 października 2009, 15:45

Język tęskno­ty składa się z małych pożeg­nań i smutku. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 24 października 2009, 18:24

Przeszłość od­bi­ja się w lus­trze życia, w którym przegląda­my się każde­go dnia. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 23 października 2009, 18:49

Rzeczy­wis­tość w pra­niu z cza­sem kur­czy się i tra­ci kolory. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 20 października 2009, 20:38

Życie- wędrówka cza­su, który wziął nas w niewolę. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 11 października 2009, 18:48

Noc nie może uk­ryć te­go, co wy­pełza na wie­rzch w ciągu dnia. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 6 października 2009, 13:00

Mil­cze­nie- sieć, w którą złapały się słowa. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 2 października 2009, 19:28

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]