Akte, teksty z marca 2012 roku

4 teksty z mar­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest Ak­te.

Wczoraj

piszą wier­sze o ka­mieni­cach zza ro­gu myśli
i nieopo­dal po­gar­bionych tęskno­tach. wiesz. 
tak trud­no na­dać ogólnos­połeczny przekaz

pos­pie­sznie ułożonym słowom. nie by­wam
wyjątkiem od re­guł. tam­te wzmian­ki o stru­gach
deszczu i mok­rym pa­pie­rze, ka­lekie zdania

i niedook­reślo­ne kon­tu­ry przypominające
czar­ne pun­kty na drodze życia. wma­wiam sobie
że nie do­tyczyły mnie. dziś nie pa­da, a za ro­giem
umierają ko­lej­ne wiersze. 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 27 marca 2012, 10:29

Na oślep

jes­tem ćmą, co spod rąk umyka
pyłem bez słów. mrok natury
kryjący się w lędźwiach
niewyp­rosto­wanych skrzydeł

i go­rycz mar­ne­go lotnika.
gdy­bym wie­działa- po­mod­liłabym się
o gęste po­wiet­rze i upa­dek w otwarte
ra­miona. mil­czysz. ty odważny.

pa­nie, czar­nym mo­tylem jestem
w nie twoich dłoniach. 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 14 marca 2012, 22:47

Po­między nie a tak zbyt wiele uk­ry­tego może. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 12 marca 2012, 22:58

Dla Ciebie

nocą księżyc przy­pomi­na, że będąc
w pełni można być tyl­ko połową.
w so­bie bez siebie, za każdym razem

być ama­torem zbyt pos­pie­sznie
układa­nych do snu słów. dziś nie pa­dają
kla­syczne dek­li­nac­je. mówisz.

o tej porze na pa­rape­cie wyob­raźni
świecą pe­lar­go­nie. ma­luję je na czer­wo­no
jak us­ta dla ciebie przed wyjściem.

i tyl­ko nocą palą się
wszys­tkie mo­je wiersze.
(01.02.2012) 

wiersz
zebrał 46 fiszek • 10 marca 2012, 11:53

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]