Akte, teksty z maja 2012 roku

9 tekstów z ma­ja 2012 ro­ku – auto­rem jest Ak­te.

Bez mantry

nocą od­ległości splątane
we włosach ko­met,

kos­miczne wybuchy
niszczą po­całun­ki gwiazd.

a ran­kiem, myśli jak­by mniej
przejrzyste

do­sięgają przebudzenia,
w nich wszechświat
ob­ra­ca się pozornie.
(24.05.2012) 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 25 maja 2012, 14:11

Emisyjnie

pocze­kam.
noc nie jest pier­wsza
na ob­cość,

w niej ciężar­ne brzuchy planet
zachłan­ne na ato­my wspomnień

i koszma­ry, co nie sypiają
w kołys­kach.

wy­ciągają ra­miona pas­ma mgławic
w mo­jej głowie. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 16 maja 2012, 17:07

Pozostałość

po­pat­rz na przestrzenie.
co­raz szer­sze, a myśli jakby
ciszej mówiły

o kos­micznej próżni, tylko
wszechświat w drze­miącym pniu
medytuje

o łody­gach galaktyk,
reszta jest supernową. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 14 maja 2012, 12:41

Fragment

nie chodzi się po to 
by zos­ta­wiać śla­dy stóp

w li­niach zgry­zoty dla ocalenia
i śle­pe pod­su­mowa­nia

szu­kając bar­dziej cier­pli­wych źrenic
na od­chodze­nie cza­su, zacho­dy i świty,

ko­lej­ne pełnie i niemożności wy­cia
prze­nikać w sztyw­nych ko­ron­kach

być po­wieką drewna 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 13 maja 2012, 18:23

K...

można su­mować
luźne frag­menty znaczeń,

wydłużać w nich siebie
wbrew po­zorom niep­rzy­pad­ko­wo

na­bierać in­ne­go wy­razu
dla niewiado­mej nocy

i w sku­pieniu wchłaniać
tuż pod skórą rdzewiejąc 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 maja 2012, 21:19

Nie czując słów

co­raz więcej milczeń
gdy us­ta ot­warte na strzępy wyrazu

po­między poszy­ciem języka
dni niepłod­ne w słowa, resztki utkanych
jak em­briony zmyśleń nierzeczywistych

bez mat­ki w ob­liczu in­nych ust
proszą o nieważkość

o nich się czy­ta,
a my bez myśli przygarniamy 

wiersz • 9 maja 2012, 14:12

nie ja

uciekam przed sobą
w garść niewłas­nej skóry

na­wet w to­bie nie bywam
ko­bietą, o której marzy setka
mężczyzn

znów jes­tem niedokończeniem
w bliźnia­czej jaźni

na każde przepraszam
i je­go niedomówienie 

wiersz • 7 maja 2012, 20:47

Zatrzymane

często gu­bisz się we mnie, niecier­pli­wie
zos­ta­wiając skraw­ki jak ba­bie la­to
na dob­ra­noc je­sieni. i in­ne to złudze­nia,

gdy uk­ry­ty cze­kasz za mgłą, która nie poz­wa­la
widzieć twarzy, bo myśli wte­dy bledną
i nie mogę przy­woływać ko­loru twoich źre­nic.

wte­dy boję się każdej no­cy, którą za­bierasz
na pożeg­na­nie. w niej us­ta jak nieme
roz­gwiaz­dy wyrzu­cane na brzeg czerni. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 6 maja 2012, 22:24

Dopiski

godzi­nami to­pi się w myślach sens wier­szy
niena­pisa­nych. w pot­rze­bie, na oślep
i z sa­mot­ności lub na obieca­ne wczo­raj
za­wie­szo­ne w próżni bez słów.

to prag­nienie wy­myślo­nego ob­ra­zu, gdy
pat­rzysz a nie widzisz. [...] — czytaj całość

wiersz • 5 maja 2012, 00:29

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]