Akte, teksty z maja 2011 roku

6 tekstów z ma­ja 2011 ro­ku – auto­rem jest Ak­te.

Memoria

sza­rość nieba
wro­nim języ­kiem prze­powie­dziana
na przechadzkę smutku
i smu­gi tęskno­ty gasną nieprzytulone
ko­nary pokrzywione

tyl­ko kor­nik scho­wany w śmier­telność drze­wa
naj­cichsza rozłąka
na mo­gile pa­mięć wgnieciona
i cień się roz­rasta sta­rego dębu 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 30 maja 2011, 19:34

Pejzaż nieukojony

życie wstecz nie ruszy
prze­lane życzenia
krop­la drąży i rozkłada
mos­ty bu­dowa­ne w zimnie
rosą go­ryczy na war­gach przysiada

przer­wa­ne myśli znieruchomiały
jak wstyd­li­wa mimoza
przechodzień za­marzł osamotniony

po­zos­tał zak­rzepły krajobraz
i w wor­ku bez dna
nasze nieutu­lone rozmowy 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 26 maja 2011, 20:58

Obudź mnie

po­zos­tały nam tęsknoty
na­gie ze skóry odarte
i smu­tek w szcze­linach
tych sa­mych drzwi

we wspom­nieniach mnie znajdziesz
będę jak duch
po no­cy latający
co sen dra­pieżnie zabiera

od wewnątrz ut­knęłam
zwi­jam się w cień
tyl­ko ciało tak boli

nie widzisz, że cicho umieram 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 24 maja 2011, 20:09

Inversé

w pół dro­gi starzejący czas
gdzieś na­gość drży
i chwilą pul­su­je życie
znów spóźnienie
ko­lej­ny raz trze­ba biec

od­dech ofiarą
na pus­ty brzeg wyrzucony
w krtani
słowo kochać
w na­pięciu utkwiło

na ho­ryzon­cie lęku
żeg­na­ne wraca
tęsknotą nieukojone
wciąż w in­nym kolorze 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 19 maja 2011, 20:26

Los gus­tu­je w różnych przypadkach. 

aforyzm dnia z 12 czerwca 2016 roku
zebrał 169 fiszek • 4 maja 2011, 12:20

Incognito

spoj­rze­nia lamp
za­bierają czerń nocy
i gwiaz­dy oślepłe mrużą powieki
odeb­ra­ny azymut

jak od­na­leźć drogę
gdy mgła przy­siada ciężko
bez prze­cieku światła
cienie mokną przytulone

na zewnątrz przeciąg

ko­lej­ny raz cier­pi się incognito 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 2 maja 2011, 17:19

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]