Akte, teksty z maja 2010 roku

15 tekstów z ma­ja 2010 ro­ku – auto­rem jest Ak­te.

Kłam­stwem jedzie się wy­god­nie, ale tyl­ko w jedną stronę. 

myśl
zebrała 107 fiszek • 28 maja 2010, 21:39

Udzielał się wszys­tkim, aż w końcu dla siebie sa­mego go zabrakło. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 27 maja 2010, 21:24

Dob­re ziar­no nie gwa­ran­tu­je uda­nych zbiorów. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 26 maja 2010, 23:28

Z blis­ka strach niedowidzi. 

aforyzm dnia z 12 czerwca 2010 roku
zebrał 195 fiszek • 24 maja 2010, 20:22

Ko­nie­czności żaden wybór nie pot­ra­fi sta­wić oporu. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 23 maja 2010, 20:39

Drze­wo pychy pięknie kwit­nie, lecz mało owoców daje. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 21 maja 2010, 21:59

Niełat­wo roz­pa­lić ogień na sta­rym palenisku. 

myśl
zebrała 82 fiszki • 19 maja 2010, 20:30

Mały sta­tek, a swo­je życie poświęcił dla jed­nej kotwicy. 

myśl
zebrała 101 fiszek • 18 maja 2010, 20:27

Sztuką jest widzieć za­nim coś zakiełkuje. 

myśl
zebrała 94 fiszki • 17 maja 2010, 17:57

Pełzał, gdy miał możli­wość latać. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 13 maja 2010, 20:48

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]