Akte, teksty z lutego 2010 roku

19 tekstów z lu­tego 2010 ro­ku – auto­rem jest Ak­te.

Słowa

słowa strachem wezbrane
ser­ca wys­py zalewają
i śla­dy ciężkich wspom­nień zacierają
a gdy wreszcie od­ważę się zapytać
czy mogę dać ci siebie
us­ta twe cofną te me­wy spłoszone
i w sieć mil­cze­nia złapią się
wszys­tkie życiem zmęczone 

wiersz
zebrał 56 fiszek • 26 lutego 2010, 18:15

Los ob­darza nas zaz­wyczaj tym, na czym nam naj­mniej zależy. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 25 lutego 2010, 12:05

Le­piej błądzić szu­kając sa­memu dro­gi niż ciągle o nią py­tać innych. 

aforyzm dnia z 24 lutego 2010 roku
zebrał 159 fiszek • 23 lutego 2010, 08:51

Światło omi­ja tych, którzy uk­ry­wają się w cieniu. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 22 lutego 2010, 00:22

Łat­wość zdo­bycia za­niża praw­dziwą wartość. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 21 lutego 2010, 15:43

Ser­ce tra­ci swoją żywot­ność, gdy stoi w nim wo­da tęsknoty. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 20 lutego 2010, 12:31

Życie swym sma­kiem niejed­ne­mu odeb­rało już apetyt. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 19 lutego 2010, 19:21

Życiowe dołki nie przekładają się na wzrost oso­by, która się w nich zna­lazła, zaz­wyczaj są one znacznie głębsze. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 17 lutego 2010, 12:53

Z cza­sem po mod­litwach o bo­gac­twa zos­tają tyl­ko ciche prośby o zdrowie. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 15 lutego 2010, 22:18

Zaz­wyczaj naj­większy prob­lem ma­my z dos­trze­ganiem tych rzeczy, które znaj­dują się tuż przed naszym nosem. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 14 lutego 2010, 16:31

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]