Akte, teksty z kwietnia 2012 roku

3 teksty z kwiet­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest Ak­te.

Zanikanie

a jed­nak smu­tek w to­bie drąży
ko­rytarze na nie­cze­kanie, gdy
ciało w próżni, a dusza bo nie
chce wierzyć

gdy nikt nie widzi, że na wpół
do siódmej pękają wier­sze i że
ran­ki by­wają bose

by wte­dy os­trożnie rozsupływać
mi włosy, a po­tem czer­nią nocy
łuki jaźni wy­ginać
(01.04.2012) 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 20 kwietnia 2012, 11:36

Refleksje

można za­nikać w smu­gach dymu
po­piela­tego, który do­tyka komórek
ciała. można nie wie­dzieć jak nazywać

to, co uby­wa, prze­ras­ta i wy­pija z ciebie
kiedy mo­wa zbyt mar­twa. wte­dy dla in­ne­go
wy­razu pal­ca­mi ry­suje się twarze. kon­tur, 

który od­dycha ty­mi sa­mymi pierwiastkami,
by w nim roz­pozna­wać. wszys­tko to kal­ki
cicho od­bi­te, a ja w nich jes­tem księżycem. 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 17 kwietnia 2012, 20:03

Panna

myślisz o niej. tam­ta zam­knięta przestrzeń
w zmysłach za­tacza koła. co wychodzi spod
twoich po­wiek za ho­ryzont nie mnie ucieka.

i twarz jej na niepo­dobieństwo mo­je, rozległa
jak mgła i żeb­ro z two­jego wyszar­pnięte. nic tylko
sól tar­gająca ra­ny. krwią jes­tem wysuszoną

jak ziemia, na brze­gach skóry pra­wie gliną nie do 
ule­pienia. późno już. na­dir zos­tał osiągnięty.
tyl­ko sierp księżyca na­rysu­je os­tatnie niebo
i w ple­cy wbi­je ciężki krzyż Spicy. 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 15 kwietnia 2012, 15:39

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]