Akte, teksty z kwietnia 2010 roku

19 tekstów z kwiet­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest Ak­te.

Sieć ut­ka­na z ról chwy­ta naszą praw­dziwą istotę. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 30 kwietnia 2010, 23:30

By­wa i tak, że Ikar chce la­tać a skrzy­deł nie ma. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 29 kwietnia 2010, 20:48

Gotów był ręczyć za swój los, a za swo­je czy­ny już nie. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 28 kwietnia 2010, 17:40

I duże ka­mienie mchem obrastają. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 27 kwietnia 2010, 18:51

Są ta­kie miej­sca, gdzie ser­ce mie­szka całe życie. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 26 kwietnia 2010, 22:02

Wziął się w garść i za­raz spadł, bo miał słabe ręce. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 25 kwietnia 2010, 10:57

Z kałuży rzu­cili go na głęboką wodę i mieli pre­ten­sję, że utonął. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 22 kwietnia 2010, 20:07

Za­siana niepew­ność wy­sokie da­je plony. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 21 kwietnia 2010, 20:28

Na twar­dych ka­wałkach szczęścia nieje­den stępił so­bie zęby. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 20 kwietnia 2010, 12:32

I wy­sokie drze­wa miewają krótkie gałęzie. 

myśl
zebrała 83 fiszki • 18 kwietnia 2010, 20:21

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]