Akte, teksty z grudnia 2011 roku

8 tekstów z grud­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest Ak­te.

Po kropce

gaszę szep­ty i prze­rywam nit­ki
mis­ternych zdań, niech nie spa­cerują
po nich noc­ne bez­sensy

bo nie można spać
w popęka­nych ra­mach siebie,
gdzie po dru­giej stro­nie łóżka
słowa kładą się anonimowo

z lęku za­mykam się ni­mi w sobie
dla mar­ności pus­te aka­pity zostawiając
by w os­tatni dzień ro­ku
w zgłębieniu two­jej jaźni zastygnąć. 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 31 grudnia 2011, 01:18

Niektóre wiersze nie mówią

już nie usłyszysz tych słów,
które wyb­rały się w podróż
ścieżka­mi ciszy

ja ra­zem z nimi
przed­smak nienaz­wa­nego noszę
i na­poty­kam siebie
nie znając języ­ka milczenia

nie pot­rze­ba mi 
kap­ryśnie prze­bierać w słowach
i przy­bijać się do krzyża ob­cych zdań,

kiedyś pochylę się nad ziemią czasu
i niewy­powie­dziane, jak słoneczniki
roz­sieję w szeregu
(08.12.2011) 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 27 grudnia 2011, 21:24

Spacer

bo jak­bym umiała za­wiązki ciebie,
kształty i bar­wy, które nie widzę
naiw­nie jak dziec­ko zrozumieć.

w ko­rytarzach umysłu szu­kać
la­pidar­nych słów tych, które za­mykasz
sobą dookol­nie. to nie brnęłabym dalej

pus­ty­mi uli­cami, by w kałużach
lęku się przeglądać i mgłą gęstnieć bezprzyczynnie. 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 15 grudnia 2011, 11:44

Po co tkamy siebie

szki­cuje­my kołowrotki
na niepo­dobieństwo swoich pragnień
z fi­gurą bez tła dla ni­ci jaźni

zwi­jamy ich nieskończoność
by nie na­zywać więcej
w za­tar­ciu ciągłości wiary

po­między wyp­la­tamy siebie
i jak sta­ry dy­wan
niepot­rzeb­nie płowiejemy
(09.12.2011) 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 12 grudnia 2011, 21:13

Cisza dźwi­ga naj­cięższe dźwięki. 

aforyzm dnia z 21 czerwca 2012 roku
zebrał 178 fiszek • 9 grudnia 2011, 13:55

W zakładkach nocy

cza­sem noc prze­myca
nienaz­wa­ne pragnienia

pos­trzępione tka­niny grafitu
na dob­ra­noc wie­sza­ne w szafie
i zrzu­cane ja spod skóry

tyl­ko cienie wnikają
na brze­gach łóżka
wier­sze, co szu­kają bliskości

i spa­cerują za zasłoną snu
krok po kroku
od­da­lając zbliżenie 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 8 grudnia 2011, 12:07

Myśli nie swoje przytulam

przychodzisz cicho
na chwilę, na­gością spłoszoną
tak zbyt swobodnie

zdej­mu­jesz skórę
i międzysłowia spi­jasz z ust moich,
nie wiem czy jesteś

na włas­ność nie ciebie mam,
tyl­ko koszy­kiem ramion
przy­tulam bezdomnego 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 6 grudnia 2011, 22:00

O sobie nie(pytanie)

można nie wra­cać z milczenia,
nie py­tać by wiedzieć
i w do­mysłach prag­nienie snuć

jak śle­py gołąb
za wschodzącym słońcem

można miej­sce przy miej­scu
prze­nikać myślą o tobie,
szu­mieć je­sienią

i jak liść sa­mot­ne­go dębu
zry­wać się we śnie
(02.12.2011) 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 5 grudnia 2011, 12:34

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]