Akte, teksty z grudnia 2010 roku

12 tekstów z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest Ak­te.

War­tość naj­bliższych ser­cu dłoni do­cenia się do­piero wte­dy, gdy nie są już w sta­nie zaofe­rować nam pomocy. 

myśl dnia z 16 stycznia 2014 roku
zebrała 107 fiszek • 28 grudnia 2010, 20:13

W dłoni

pod cieniem poszar­pa­nych wspomnień
złud­nym wiat­rem oszukanych
resztki po­sieka­nych myśli
w pa­mięci bez wo­dy nie wykiełkują
mówią, że wiara od nowa
z twar­dych ar­gu­mentów życie odbuduje
jed­nak wszys­tko jest czekaniem
a my mając wróbla w dłoni
za gołębiem tęsknimy 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 26 grudnia 2010, 20:06

Odręcznie

po­nagi­nane daty
w pu­dełku myśli poukładane
życiem nadpalone
tu­zina­mi w ciszę odchodzą
my sa­mi niepełni
a cza­sem wręcz nic
ze wspom­nień się nie otrzepujemy
sze­les­tem ich tęskniąc
i na ka­wałek
odręcznie pi­sane­go pa­pieru
wiarą czekamy 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 21 grudnia 2010, 20:38

Nie miej pre­ten­sji do wiat­ru, on by­wa tyl­ko pośrednikiem. 

myśl
zebrała 99 fiszek • 20 grudnia 2010, 22:29

Do­piero, gdy człowiek bez­domnym, ut­ra­coną war­tość uświadamia. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 16 grudnia 2010, 20:22

Do góry

zam­ro­ził nas świat
cza­sem zastygliśmy
na ślis­kich scho­dach życia
poręczy skos­tniałych pragnień
mu­simy się chwytać
gdy życie szar­pie swe lejce

wspom­nień niewymówionych
la­wina się stoczy
i przyj­dzie nam chodzić
po tym lodzie
ser­cem wyhodowanym

a kiedy na­dej­dzie odwilż
znów ka­mien­ne scho­dy zobaczymy
i nag­le się okaże
że po nich również
nie pot­ra­fimy już wchodzić 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 15 grudnia 2010, 22:13

Nies­pełnione ot­wiera drzwi zwątpieniu. 

myśl
zebrała 89 fiszek • 14 grudnia 2010, 21:34

Łat­wy zysk po­zor­nie ciężką torbę nosi. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 10 grudnia 2010, 19:54

Niedoczekanie

cze­kamy na niedocze­kanie
po fa­lach emocji
na nadziei trat­wach dryfując
jak me­wa rześkim powietrzem
do lo­tu zerwana
swe­go por­tu wypatrujemy

gdy wreszcie nam przyjdzie
swą zieloną wyspę zobaczyć
po­ran­ne światło w sekrecie
pchnie pa­mięci cienie
po le­sie wspom­nień
gdzie stęsknione ścieżki
mchem za­pom­nienia obrosną

za­miast zos­tać my zapytamy
jak w tym wszystkim
od­na­leźć pow­rotną drogę? 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 9 grudnia 2010, 21:12

Jeżeli już jes­teś to po­winieneś da­lej się stawać. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 7 grudnia 2010, 22:20

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]