Akte, teksty z grudnia 2009 roku

13 tekstów z grud­nia 2009 ro­ku – auto­rem jest Ak­te.

Można pat­rzeć po­za ho­ryzont i nie widzieć nic. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 30 grudnia 2009, 15:14

Boimy się życiowych przeszkód, bo nie wiemy, z cze­go wzniesione są ich mury. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 28 grudnia 2009, 15:54

Nie można zos­tać właści­cielem nie dzieląc własnym. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 27 grudnia 2009, 17:11

Naj­bar­dziej niewi­domi są ci, którzy boją się patrzeć. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 26 grudnia 2009, 20:44

Nie zos­ta­wiaj­my w ser­cach pus­te­go miej­sca tyl­ko, dla­tego że zab­rakło słów by porozmawiać. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 23 grudnia 2009, 17:09

Wyob­raźnia z cza­sem sa­ma uczy się nieposłuszeństwa. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 22 grudnia 2009, 21:20

Więzienie tęskno­ty nie uz­na­je zwol­nień za dob­re sprawowanie. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 18 grudnia 2009, 21:37

Płynąca fa­buła naszej rzeczy­wis­tości nie raz na swej drodze nat­ra­fi na wo­dos­pad rozczarowań. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 17 grudnia 2009, 12:55

Nie po­tykają się tyl­ko ci, którzy pot­ra­fią w od­po­wied­nim mo­men­cie usiąść. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 16 grudnia 2009, 17:20

Miej­sce na ja­kim­kolwiek szczeb­lu życia nig­dy nie jest stałe. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 14 grudnia 2009, 19:36

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]