Akte, teksty z czerwca 2010 roku

13 tekstów z czer­wca 2010 ro­ku – auto­rem jest Ak­te.

Cudzy­mi zęba­mi nie można kon­su­mować swo­jego życia 

myśl
zebrała 82 fiszki • 29 czerwca 2010, 22:38

Da­waj­my z wnętrza siebie to, co sa­mi chcieli­byśmy dostać. 

myśl
zebrała 80 fiszek • 24 czerwca 2010, 18:51

Duże obiet­ni­ce zaz­wyczaj mie­szczą się w małych torbach. 

myśl dnia z 26 lutego 2013 roku
zebrała 101 fiszek • 22 czerwca 2010, 21:17

Wśród wiel­kich bram, małe fur­tki są niedoceniane. 

myśl dnia z 26 stycznia 2017 roku
zebrała 118 fiszek • 20 czerwca 2010, 16:32

W sieci kłam­stw naj­większy od­se­tek sta­nowią tzw. gru­be ryby. 

myśl dnia z 17 kwietnia 2013 roku
zebrała 102 fiszki • 18 czerwca 2010, 20:16

Mając nóż na gar­dle na­wet ciele ma­lowa­ne wro­ta otworzy. 

myśl
zebrała 82 fiszki • 17 czerwca 2010, 20:33

I to właśnie za­kaza­ny owoc naj­częściej psu­je zęby. 

myśl dnia z 9 stycznia 2013 roku
zebrała 126 fiszek • 16 czerwca 2010, 22:35

Małych mo­net nikt nie pod­no­si, a to one dają najwięcej. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 15 czerwca 2010, 20:10

W tłumie życia łat­wo zos­tać podeptanym. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 14 czerwca 2010, 23:01

Nieje­den or­ni­tolog zdzi­wiłby się, z cze­go człowiek pot­ra­fi uwić swo­je gniazdo. 

myśl
zebrała 97 fiszek • 11 czerwca 2010, 22:13

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]